Zpět

Exponát č. 17

Úvod

Klášter na Slovanech

Více než tři století po cyrilometodějské misi, roku 1248 papež Inocenc IV. uznal staroslověnštinu opět jako bohoslužebný jazyk. V dalším století Karel IV., ještě jako moravský markrabě usiloval o založení slovanského kláštera, čehož privilegiem papeže Klementa VI. z 9. května 1346, dosáhl. – Klášter Na Slovanech (Emauzy) byl zasvěcen Panně Marii a svatým Jeronýmu, Cyrilu a Metodějovi, Vojtěchu a Prokopovi. Mniši, slovanští benediktini – potomci vyhnanců z Velké Moravy, sem přicházeli z Chorvatska, Bosny, Srbska, Dalmácie i Ruska. Slovanská liturgie se zde udržela až do poloviny 15. století. V roce 1416 v tomto klášteře vznikl český překlad Bible hlaholské. K odkazu Cyrila a Metoděje se přihlásilo i silné reformační („husitské“) hnutí. – V době husitské byl klášter nejen zachován, ale husité v něm jako v jediném klášteře praktikovali přijímání podobojí. V klášteře působil například bratr Řehoř, pozdější zakladatel Jednoty bratrské.